80 lbs bằng bao nhiêu kg

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi. Nhận xét của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

Lần đầu tiên bạn nghe nói về chúng tôi là ở đâu?

Công cụ yêu thích của bạn trên trang web của chúng tôi là gì?

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ:

Khả năng bạn giới thiệu công cụ này cho bạn bè như thế nào?

Không thể nàorất có thể

Điểm khả năng: (1-10)

Enter the weight (mass) in pounds (lb) and ounces (oz) and press the Convert button:

lboz Convert Reset ⇅ Swap:kggCalculation:

Kg to Pounds ►

How to convert Pounds to Kilograms

1 pound (lb) is equal to 0.45359237 kilograms (kg).

1 lb = 0.45359237 kg

The mass m in kilograms (kg) is equal to the mass m in pounds (lb) times 0.45359237:

m(kg) = m(lb) × 0.45359237

Example

Convert 5 lb to kilograms:

m(kg) = 5 lb × 0.45359237 = 2.268 kg

Pounds to Kilograms conversion table

Pounds (lb)Kilograms (kg)Kilograms+Grams (kg+g)0 lb0 kg0 kg 0 g0.1 lb0.045 kg0 kg 45 g1 lb0.454 kg0 kg 454 g2 lb0.907 kg0 kg 907 g3 lb1.361 kg1 kg 361 g4 lb1.814 kg1 kg 814 g5 lb2.268 kg2 kg 268 g6 lb2.722 kg2 kg 722 g7 lb3.175 kg3 kg 175 g8 lb3.629 kg3 kg 629 g9 lb4.082 kg4 kg 82 g10 lb4.536 kg4 kg 536 g20 lb9.072 kg9 kg 72 g30 lb13.608 kg13 kg 608 g40 lb18.144 kg18 kg 144 g50 lb22.680 kg22 kg 680 g60 lb27.216 kg27 kg 216 g70 lb31.751 kg31 kg 751 g80 lb36.287 kg36 kg 287 g90 lb40.823 kg40 kg 823 g100 lb45.359 kg45 kg 359 g1000 lb453.592 kg453 kg 592 g

Kilograms to Pounds ►


See also

How many kg in 1 lbs? The answer is 0.45359237. We assume you are converting between kilogram and pound. You can view more details on each measurement unit: kg or lbs The SI base unit for mass is the kilogram. 1 kilogram is equal to 2.2046226218488 lbs. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between kilograms and pounds. Type in your own numbers in the form to convert the units!

Quick conversion chart of kg to lbs

1 kg to lbs = 2.20462 lbs

5 kg to lbs = 11.02311 lbs

10 kg to lbs = 22.04623 lbs

15 kg to lbs = 33.06934 lbs

20 kg to lbs = 44.09245 lbs

25 kg to lbs = 55.11557 lbs

30 kg to lbs = 66.13868 lbs

40 kg to lbs = 88.1849 lbs

50 kg to lbs = 110.23113 lbs

Want other units?

You can do the reverse unit conversion from lbs to kg, or enter any two units below:

Enter two units to convert

Common weight conversions


Definition: Kilogram

The kilogram or kilogramme, (symbol: kg) is the SI base unit of mass. A gram is defined as one thousandth of a kilogram. Conversion of units describes equivalent units of mass in other systems.


Definition: Pound

The pound (abbreviation: lb) is a unit of mass or weight in a number of different systems, including English units, Imperial units, and United States customary units. Its size can vary from system to system. The most commonly used pound today is the international avoirdupois pound. The international avoirdupois pound is equal to exactly 453.59237 grams. The definition of the international pound was agreed by the United States and countries of the Commonwealth of Nations in 1958. In the United Kingdom, the use of the international pound was implemented in the Weights and Measures Act 1963. An avoirdupois pound is equal to 16 avoirdupois ounces and to exactly 7,000 grains.


Metric conversions and more

ConvertUnits.com provides an online conversion calculator for all types of measurement units. You can find metric conversion tables for SI units, as well as English units, currency, and other data. Type in unit symbols, abbreviations, or full names for units of length, area, mass, pressure, and other types. Examples include mm, inch, 70 kg, 150 lbs, US fluid ounce, 6'3", 10 stone 4, cubic cm, metres squared, grams, moles, feet per second, and many more!

"What is 80 lbs to kg?" is the same as "What is 80 pounds to kilograms?" or "What is 80 pounds to kg?" or "What is 80 lbs to kilograms?" Here we will show you how to convert 80 lbs to kg.

There are 0.45359237 kilograms per pound and there are 2.204622622 pounds per kilogram. Therefore, you can get the answer to "80 lbs to kg?" two different ways. You can either divide 80 by 2.204622622 or multiply 80 by 0.45359237. Here is the math to get the answer by multiplying 80 lbs by 0.45359237.

80 x 0.45359237 = 36.2873896
80 lbs ≈ 36.29 kg


For your convenience, we have also converted the answer to "80 lbs to kg?" to a fraction. Here is the answer to "80 lbs to kg?" as a fraction in its simplest form:

80 lbs ≈ 36 98/341 kg

lbs to kg Converter
Here you can convert another weight/mass in pounds (lbs) to kilograms (kg).

81 lbs to kg
Here is the next weight/mass in pounds (lbs) on our list that we have converted into kilograms (kg).


Copyright  |   Privacy Policy  |   Disclaimer  |   Contact