Dĩ trong tiếng hán là gì

Hư từ 以dĩ trong tiếng Hán hiện đại có nguồn gốc văn ngôn, xuất hiện với tần số khá cao, 以dĩ vừa có thể làm giới từ, vừa có thể làm liên từ. Với tư cách là từ tố cấu tạo từ, 以dĩ có khả năng tạo từ cao. Hư từ 以dĩ còn xuất hiện trong các từ tổ cố định, chủ yếu là từ tổ bốn âm tiết mang sắc thái bút ngữ rất rõ nét. Cách biểu đạt tương đương với 以dĩ trong tiếng Việt khá đa dạng. Bài viết đi sâu khảo sát cách dùng của hư từ 以dĩ trong tương quan với tiếng Việt, nhằm góp một tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và dạy học tiếng Hán ở Việt Nam. LÝ LUẬN NGÔN NGỮ v HƯ TỪ 以 DĨ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT PHẠM NGỌC HÀM Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN [email protected] TÓM TẮT Hư từ 以dĩ tiếng Hán đại có nguồn gốc văn ngơn, xuất với tần số cao, 以dĩ vừa làm giới từ, vừa làm liên từ Với tư cách từ tố cấu tạo từ, 以dĩ có khả tạo từ cao Hư từ 以dĩ xuất từ tổ cố định, chủ yếu từ tổ bốn âm tiết mang sắc thái bút ngữ rõ nét Cách biểu đạt tương đương với 以dĩ tiếng Việt đa dạng Trong viết này, sâu khảo sát cách dùng hư từ 以dĩ tương quan với tiếng Việt, nhằm góp tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu dạy học tiếng Hán Việt Nam Từ khóa: hư từ; 以dĩ; tiếng Hán; tiếng Việt ĐẶT VẤN ĐỀ Trong trình hình thành phát triển, tiếng Hán đại ngày lưu giữ số yếu tố văn ngơn, bình diện từ vựng ngữ pháp Theo cách giải thích “Hiện đại Hán ngữ quy phạm từ điển”, “văn ngôn khái niệm khu biệt với bạch thoại, dùng để ngơn ngữ viết mà tảng cổ Hán ngữ, sử dụng phổ biến Trung Quốc trước phong trào Ngũ tứ” [2] Học tập nghiên cứu tiếng Hán đại, cần tích lũy số tri thức văn ngơn để nâng cao lực đọc hiểu thực hành viết văn Trong tri thức văn ngơn sử dụng tiếng Hán đại, hư từ chiếm vị trí quan trọng Hư từ 以dĩ tiếng Hán đại có nguồn gốc văn ngơn, xuất với tần số cao, chức làm giới từ ra, 以dĩ làm liên từ, có dùng độc lập, có kết hợp với từ tố khác tạo thành liên từ song âm tiết 以便dĩ tiện mục đích, kết hợp với danh từ phương vị tạo thành danh từ Ngồi ra, 以dĩ xuất từ tổ cố định, chủ yếu từ tổ bốn âm tiết, sắc thái bút ngữ rõ nét Quá trình tiếp xúc Hán Việt khiến cho tiếng Việt tiếp thu lượng không nhỏ từ ngữ cố định có chứa 以dĩ từ tiếng Hán, làm giàu cho hệ thống từ vựng tiếng Việt, dĩ hòa vi quý, dĩ dân vi bản, dĩ ân báo oán, dĩ độc trị độc… Cách biểu đạt tương đương với 以 dĩ tiếng Việt đa dạng Trong khuôn khổ viết này, sâu khảo sát cách dùng hư từ 以dĩ tương quan với tiếng Việt, nhằm góp tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu dạy học tiếng Hán Việt Nam KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số - 7/2016 v LÝ LUẬN NGÔN NGỮ ĐÔI NÉT VỀ HƯ TỪ 以 DĨ TRONG TIẾNG HÁN CỔ ĐẠI Hư từ 以dĩ tiếng Hán cổ đại xuất với tần số cao Về mặt từ loại, 以dĩ có làm giới từ, có làm liên từ Trường hợp 以dĩ làm giới từ thường gặp so với làm liên từ Ví dụ: (1) 王好战请以战喻 Vương hiếu chiến, thỉnh dĩ chiến dụ (Quả nhân chi vu quốc dã) Trong ví dụ này, 以dĩ làm giới từ kết hợp với 战chiến tạo thành kết cấu giới tân làm trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ喻 dụ, thuyết minh rõ phương thức 喻dụ 以战 dĩ chiến (lấy chiến tranh làm ví dụ minh họa) (2) 因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知; 以乱易整不武。(Chúc Chi Vũ Thối Tần sư) Trong ví dụ trên, 以乱易整 dĩ loạn dịch chỉnh (đổi cục diện thịnh trị cục diện rối ren), 以dĩ làm giới từ kết hợp với tân ngữ 乱loạn tạo thành kết cấu giới tân以乱dĩ loạn làm trạng ngữ bổ nghĩa cho易整 dịch chỉnh Hiện tượng tỉnh lược tiếng Hán cổ đại phổ biến Trong văn văn ngôn, tân ngữ 以dĩ thường lược bỏ Nếu hồn ngun tân ngữ thường 之chi với vai trò đại từ thay cho vật, tượng vừa đề cập đến trước Ví dụ: (3) 越明年,贫者自南海还,以告富者 Việt minh niên, bần giả tự Nam hải hoàn, dĩ cáo phú giả (Vi học) (Một năm sau, vị sư nghèo từ Nam Hải về, đem chuyện kể cho vị sư giàu nghe) Trong ví dụ này, tân ngữ giới từ以dĩ tỉnh lược, người đọc vào ngữ cảnh để phán đốn xác tân ngữ tỉnh lược chuyện vị sư nghèo Nam hải Một ví dụ khác: (4) 太叔又收贰以为己邑。 (Trịnh Bá khắc Đoạn vu Yển) Trong ví dụ trên, tân ngữ của以 dĩ tỉnh lược, thành phần câu có mặt đầy đủ ta phải thêm 之chi với vai trò đại từ thay thế, KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số - 7/2016 thay cho 贰 nhị (西鄙北鄙 Tây bỉ, Bắc bỉ) Như vậy, 以为己邑dĩ vi kỷ ấp 以之为己邑dĩ chi vi kỷ ấp (coi vùng đất mà quản chế) Trong văn ngơn, 以dĩ làm giới từ kết hợp với tân ngữ tạo thành kết cấu giới tân làm trạng ngữ có đứng sau vị ngữ Trường hợp này, vị trí thành phần trạng ngữ câu tương đương với tiếng Việt Ví dụ: (5) 投我以木瓜,报之以琼瑶。(Kinh thi) Trong ví dụ trên, 以木瓜dĩ mộc qua 以琼瑶 dĩ quỳnh dao cấu trúc giới tân làm trạng ngữ bổ nghĩa cho 投我 đầu ngã 报之 báo chi, đứng sau vị ngữ Trường hợp以 dĩ làm liên từ thường nối thành phần đứng trước biểu thị hành vi với thành phần đứng sau biểu thị mục đích Ví dụ 日月以告 君,斋戒以告鬼神 Nhật nguyệt dĩ cáo quân, trai giới dĩ cáo quỷ thần (Lễ ký) (Chọn ngày lành tháng tốt để tâu bày với vua, ăn chay nằm mộng, giữ để làm lễ trình với thần linh) Câu văn gồm hai phân câu Trong phân câu thứ nhất, 以dĩ nối 日月nhật nguyệt dùng động từ hành vi nghĩa chọn ngày lành tháng tốt với告君 cáo quân (Tâu bày với vua) mục đích hành vi; Phân câu thứ hai tương tự, 以dĩ làm liên từ nối 斋戒 trai giới với 告鬼神 cáo quỷ thần Có trường hợp, 以dĩ vừa coi giới từ, vừa coi liên từ Ví dụ: (6) 越国以鄙远,君知其难也。(Chúc Chi Vũ thối Tần sư) Trong ví dụ này, hiểu là, 越国việt quốc (vượt qua nước) hành vi, nhằm đạt 鄙远 bỉ viễn (chiếm miền đất xa xôi làm biên ải) mục đích hành vi 以dĩ làm liên từ nối thành phần biểu thị hành vi với thành phần biểu thị mục đích Mặt khác, ta coi 越 国việt quốc phương thức, 鄙远 bỉ viễn dùng theo phương thức ý động, (dĩ viễn vi bỉ ) Tân ngữ 以dĩ 越国 việt quốc đảo lên trước, 越国以鄙远Việt quốc dĩ bỉ viễn = 以 LÝ LUẬN NGÔN NGỮ v 越国鄙远dĩ việt quốc bỉ viễn (chiếm lấy miền đất xa xôi coi làm biên ải việc tiến quân vượt qua nước khác) Như vậy, 以dĩ tiếng Hán cổ đại hư từ có nhiều cách dùng trường hợp có ý nghĩa ngữ pháp khác 以DĨ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT Trong tiếng Hán đại, 以dĩ chức làm giới từ liên từ ra, đóng vai trò làm từ tố tạo nên danh từ Theo “Từ điển cách dùng tiếng Hán đại” (现代汉语用法词典) [3], 以dĩ làm giới từ có nghĩa, gồm (1) dùng để biểu thị thủ pháp, phương thức động tác hay hành vi, tương đương với 用 dụng, 拿 ná, 按 án… tiếng Hán với, bằng, cứ… tiếng Việt; (2) biểu thị nguyên nhân động tác hay hành vi, tương đương với 因为 nhân vị, 由 于 vu (vì/bởi), 凭 bằng, 靠 kháo (dựa vào) thường kết hợp với 而nhi tạo thành cấu trúc 以…而… dĩ… nhi… ; (3) nghĩa cho, dành cho, thường kết hợp với 给 cấp tạo thành cấu trúc 给…以… cấp… dĩ…; (4) biểu thị ý nghĩa coi… làm… tương đương với 拿ná (把bả)… 作为tác vi… tiếng Hán; (5) Đứng sau động từ đơn âm tiết, tạo thành cụm giới từ, làm bổ ngữ câu Khi liên từ, 以dĩ có hai nghĩa: (1) biểu thị mục đích, tương đương với为了vị liễu, 为的是vị tiếng Hán đại để, nhằm, tiếng Việt, kết nối hai cụm động từ hai phân câu; (2) biểu thị phương thức trình độ, thường dùng để kết nối động từ với thành phần giải thích đứng trước Khi làm từ tố, 以dĩ cấu thành danh từ thời gian, phương hướng, vị trí…, như以前 dĩ tiền, 以后 dĩ hậu, 以内dĩ nội, 以下dĩ hạ,以外 dĩ ngoại… Ngoài trường hợp trên,以dĩ phần lớn sử dụng giới từ, đặc biệt lượng lớn từ tổ bốn âm tiết có chứa以dĩ văn ngơn sử dụng, mang đậm sắc thái bút ngữ Ví dụ: 以和为贵dĩ hòa vi quý, 以身试法dĩ thân thí pháp, 以食为天dĩ thực vi thiên, 以民为本dĩ dân vi bản, 以暴易暴dĩ bạo dịch bạo, 以次充好dĩ thứ sung hảo, 以德报怨dĩ đức báo oán, 以点带面dĩ điểm đới diện, 以毒攻毒dĩ độc công độc, 以耳代目 dĩ nhĩ đại mục, 以攻为守dĩ công vi thủ, 以寡敌众dĩ địch chúng, 以古非今dĩ cổ phi kim, 以己度人dĩ kỷ đạc nhân, 以假乱真dĩ giả loạn chân, 以礼相待dĩ lễ tương đãi, 以理服人dĩ lý phục nhân, 以力服人 dĩ lực phục nhân,以卵投石dĩ noãn đầu thạch, 以 貌取人dĩ mạo thủ nhân, 以身作则 dĩ thân tác tắc, 以退为进dĩ thoái vi tiến, 以文会友dĩ văn hội hữu, 以一当十dĩ đương thập, 以逸待劳dĩ dịch đãi lao, 以花代言 dĩ hoa đại ngôn,以小见大đĩ tiểu kiến đại,以眼还眼dĩ nhãn hồn nhãn,以牙还 牙dĩ nha hồn nha,以怨报德 dĩ ốn báo đức, 以权谋私 dĩ quyền mưu tư,以功补过 dĩ công bổ quá,以眼为目 dĩ nhãn vi mục,以日继夜 dĩ nhật kế dạ,以人择官 dĩ nhân trạch quan,以毛 相马 dĩ mao tướng mã,以管窥天 dĩ quản khuy thiên,以观后效 dĩ quan hậu hiệu,以邻为壑 dĩ lân vi hạt,以偏概全 dĩ thiên khái tồn,以正视 听dĩ thị thính, 以子之矛,攻子之盾 dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn … 以dĩ không xuất từ tổ bốn chữ mà kết hợp với từ tổ tự tạo thành cấu trúc 以dĩ… 为vi… mà sau为vi thường động từ, tính từ, danh từ… đơn âm tiết Ví dụ, 以“珍惜青春” 为题写一篇600字左右的文章;以夫妻之称呼 为例;以回收废物为生;以广大人民群众的利 益为重;以汉语词典里的例句为凭;以国家的 规定为准;以农业生产为主;以穿着打扮为 美… Trong đó, tân ngữ giới từ 以dĩ không cố định số lượng âm tiết cấu trúc, tân ngữ của为vi từ đơn âm tiết, có danh từ, 例lệ (trường hợp), 题đề (nhan đề/ tiêu đề); có động từ, 生sinh (sống); có tính từ, 美 mỹ (đẹp), 重trọng (quan trọng)… Theo thống kê chúng tơi, tập Giáo trình Viết1 tiếng Hán trung cấp hành Khoa Ngơn ngữ Văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 以dĩ với vai trò giới từ liên từ đơn âm tiết, xuất thảy 72 lần, không kể trường hợp 以dĩ kết hợp với từ tố khác tạo thành từ song âm tiết 所 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số - 7/2016 v LÝ LUẬN NGÔN NGỮ 以sở dĩ (cho nên), 可以khả dĩ (có thể), 以前dĩ tiền (trước đây),…以前 dĩ tiền (trước khi…), 以后dĩ hậu (về sau), ….以后dĩ hậu (sau khi…), … 以外dĩ ngoại (ngoài…) ,… 以来dĩ lai (… đến nay), … 以 上dĩ thượng (… trở lên), …以下dĩ hạ (trở xuống), … 以内dĩ nội (trong vòng…)… Với “Giáo trình đọc hiểu”2, tần số xuất của以 dĩ 74 lần Trong hai giáo trình Đọc Viết, từ loại của以dĩ phần lớn giới từ, trường hợp làm liên từ gặp Dưới đây, chúng tơi phân tích trường hợp Trường hợp thứ nhất: 以dĩ làm giới từ, kết hợp với tân ngữ tạo thành kết cấu giới tân, làm trạng ngữ, đứng trước động từ bổ nghĩa cho động từ Ví dụ: (7) 这篇贺信是以家书的形式出现的。(Giáo trình Viết) (8) 独柱寺以独特风格著称于世。(Giáo trình Viết) Giới từ 以dĩ thường kết hợp với 为vi tạo thành cấu trúc 以… 为… dĩ… vi… (Lấy/coi … làm…) Ví dụ: (9)在以写人为主的记叙文中,写事是为了表 现人物。(Giáo trình Viết) (10)若 贵 公 司 能 够 以 255美 元 一 吨 为 出 售 价,我们的进货量会比原先的数额增加一 倍。(Giáo trình Viết) Điều đáng lưu ý là, trường hợp mang tân ngữ danh từ biểu thị cơng cụ, giới từ以dĩ có nghĩa tương đương với 用dụng Tuy nhiên, cách dùng hai từ có điểm khác là, tân ngữ 以dĩ phần lớn danh từ công cụ mang tính trừu tượng, ngược lại, tân ngữ 用dụng linh hoạt hơn, vừa từ cơng cụ trừu tượng, vừa từ cơng cụ mang tính cụ thể Theo thống kê Tôn Đức Kim [4], giới từ 以dĩ kết hợp với khoảng 88% danh từ vật trừu tượng 12% danh từ vật cụ thể 用 dụng kết hợp với khoảng 46% danh từ vật trừu tượng 54% danh từ vật cụ thể Xét mặt từ loại, 以dĩ giới từ, 用dụng động từ KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số - 7/2016 Điều coi sở dẫn tới khác biệt cách dùng hai từ Trường hợp thứ hai: 以dĩ làm liên từ, xuất dạng đơn âm tiết, có kết hợp với từ tố khác tạo thành liên từ song âm tiết, 以便dĩ tiện (để/ nhằm) Tuy nhiên, số trường hợp, 以dĩ hiểu theo hai cách, liên từ, thay bằng以便 dĩ tiện; hai giới từ, dùng以 便 dĩ tiện để thay Ví dụ: (11) 武则天在长安游后苑时,曾命百花同时开 放,以助她的酒兴。(Giáo trình Viết) (12) 我们来不及给他开欢送会,只好在送给 他的衬衫上写下我们的祝愿,以表示我们的 惜别之情。(Giáo trình Viết) (13) 应认真学习一切新知识,以提高自己的素 质和本领。(Giáo trình Đọc) (14) 为了达到一个新目标,你必须不断进步以 求发展 (Giáo trình Đọc) Trong ví dụ trên, ta coi以dĩ đơn liên từ thay bằng以便 dĩ tiện (để, nhằm) Nếu coi以dĩ giới từ, sau以dĩ có ẩn đại từ 之chi vốn tân ngữ 以dĩ, tượng tỉnh lược tân ngữ giới từ Cách lý giải có đủ sức thuyết phục Như vậy, vị dụ trên, 以 ( 之) 助她的酒兴, 以 (之) 表示我们的惜别之情, 以 (之) 提高自己的素质和本领, tân ngữ của以 dĩ tỉnh lược, hồn ngun thành以之 dĩ chi (coi/ lấy điều đó) làm phương thức để thực hành vi mà động từ 助 trợ, 表示biểu thị/ bày tỏ, 提高đề cao/ nâng cao… biểu thị Hiện tượng kết cấu giới từ 以dĩ làm trạng ngữ đứng sau động từ tượng tiêu biểu ngữ pháp văn ngơn lưu giữ tiếng Hán đại Tác giả Sài Văn Đình [1] cho rằng, với phát triển ngôn ngữ, 以dĩ đứng sau cụm động từ tiếng Hán đại chức làm giới từ, có số trường hợp, 以dĩ LÝ LUẬN NGÔN NGỮ v chuyển từ tầng cú pháp xuống tầng từ pháp, tạo thành cấu trúc “V以” Trường hợp này, thấy以dĩ thường xuất cụm bốn chữ, 动人以情,服 人以理 động nhân dĩ tình, phục nhân dĩ lý Cũng có kết cấu giới tân 以dĩ… khơng nằm cụm từ cố định mà sử dụng tự Ví dụ: (20) 请予以支持,将不胜感激!(Giáo trình Viết) Việc sử dụng cấu trúc mang đậm sắc thái bút ngữ như致以衷心的祝贺hay予以支持 góp phần tăng cường chất lượng biểu đạt văn bản, nâng cao hiệu giao tiếp (15) 作者将写人和写景结合在一起,又给人 物以具体的名字,使文章情节灵活多变,生 动感人。(Giáo trình Viết) Trong giáo trình Thực hành tiếng Hán trình độ trung cấp dành cho năm thứ hai hành, dễ dàng tìm thấy ví dụ cách dùng giới từ以dĩ, chẳng hạn như: (16) 写景的记叙文不仅给人以美感,还常借助 比喻、象征,给人以奋发向上的力量。(Giáo trình Viết) (21) 这篇文章感情真挚,又不乏以理服人的逻 辑推断,做到了动之以情,晓之以理。(Giáo trình Viết) Trong hai ví dụ trên, 给人物以具体的名字và给 人以奋发向上的力量đều có chứa kết cấu giới tân giới từ以dĩ làm nòng cốt, đứng sau cụm động từ 给人物và给人 Trường hợp đảo ngữ phổ biến, mà giới hạn số động từ định Vị trí trạng ngữ câu dạng giống vị trí trạng ngữ thường gặp câu tiếng Việt Ví dụ: (22) 这实在是动人以情、服人以理的一封信, 给孩子以极大的启发。(Giáo trình Viết) (17) 从老总那里,我懂得了:给别人以宽 容,给自己以信心,就能成就一个全新的局 面。(Giáo trình Đọc) (18) 整个画面生意怏然,给人以希望,鼓舞人 前进。(Giáo trình Đọc) Ngồi ra, 以dĩ kết hợp với từ tố trước nó, lâm thời tạo thành từ song âm tiết 加以gia dĩ, 难以 nan dĩ, 足以túc dĩ, 致以trí dĩ, 予以dữ dĩ… lại kết hợp trực tiếp với động từ song âm tiết, tạo thành từ tổ bốn âm tiết như加以说明 thuyết minh, 加以分析gia dĩ phân tích, 加以解释 giải thích, 难以处理nan dĩ xử lý, 难以表达 nan dĩ biểu đạt, 足以说明 túc dĩ thuyết minh… Trong đơn thư, người viết dùng kiểu câu cụm từ mang đậm sắc thái bút ngữ để bày tỏ tình cảm hay nguyện vọng mình, như: (19) 值此上海市第八届对外贸易洽谈会召开之 际,我谨向你们致以衷心的祝贺。(Giáo trình Viết) Trong hai ví dụ trên, 以理服人dĩ lý phục nhân, 动之以情động chi dĩ tình,晓之以理hiểu chi dĩ lý, 动人以情 động nhân dĩ tình, 服人以理phục nhân dĩ lý cụm từ bốn âm tiết mang đậm sắc thái văn ngơn Trong đó, 之chi đại từ thay cho độc giả giới từ 以dĩ kết hợp với 情tình và理lý tạo thành kết cấu giới tân 以 情dĩ tình 以理dĩ lý làm trạng ngữ đứng sau bổ nghĩa cho cụm động tân 动之động chi 晓之hiểu chi Tiếp 给孩子以极大的启发, đó, giới từ 以dĩ kết hợp với 极大的启发 tạo thành kết cấu giới tân làm trạng ngữ, đứng sau bổ nghĩa cho cụm động tân 给孩子(给 cấp trường hợp nên hiểu động từ có diện giới từ 以dĩ) Cách biểu đạt tương đương 给孩子带来了极大的 启发 Trong thực tế ngôn tiếng Hán đại, tìm nhiều từ tổ không cố định đồng thời chứa以dĩ 之chi với vai trò đại từ, tạo thành cấu trúc V+之 chi +以dĩ + X Trong đó, 之chi tân ngữ V, tỉnh lược, X tân ngữ của以 dĩ, phần lớn từ đơn âm tiết, song từ đa âm tiết Ví dụ, 施之以爱 thi chi dĩ ái,配之以水 phối chi dĩ thủy,委之以权 ủy KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số - 7/2016 v LÝ LUẬN NGÔN NGỮ chi dĩ quyền,冠之以毛 quán chi dĩ mao,教 之以礼 giáo chi dĩ lễ,证之以实例 chứng chi dĩ thực lệ,告之以消息 cáo chi dĩ tiêu tức… Do ưu từ tổ bốn âm tiết tiếng Hán nên trường hợp tỉnh lược đại từ之chi thường xảy với cấu trúc không thuộc bốn âm tiết Ví dụ, 证(之)以实例 chứng (chi) dĩ thực lệ,告(之)以消息 cáo (chi) dĩ tiêu tức Như vậy, cách biểu đạt ví dụ mang tính văn ngơn rõ nét, nhờ mà sắc thái bút ngữ bật, hiệu giao tiếp văn nâng lên KẾT LUẬN Hư từ 以dĩ tiếng Hán đại có nguồn gốc từ văn ngôn sử dụng với chức chủ yếu làm giới từ liên từ Ngoài ra, 以 dĩ đóng vai trò làm từ tố cấu tạo từ, khả tạo từ cao, chủ yếu danh từ song âm tiết không gian thời gian 以dĩ xuất từ tổ cố định tham gia tích cực vào việc lâm thời tạo thành từ tổ bốn âm tiết, có giá trị tăng cường sắc thái bút ngữ giao tiếp tiếng Hán, văn viết ứng dụng văn mang đậm sắc thái văn học Cách biểu đạt tương đương với giới từ以dĩ tiếng Việt đa dạng, gồm bằng, với, dựa vào…; Cách biểu đạt tương đương với liên từ以dĩ tiếng Việt thường để, nhằm, có khuyết vắng Ngược lại, tất trường hợp bằng, với, dựa vào… tiếng Việt tương đương với以dĩ mà phải vào ngữ cảnh cụ thể để xác định Chính vậy, 以dĩ tiếng Hán đại trọng điểm ngữ pháp cần quan tâm giảng dạy tiếng, đối dịch Hán-Việt./ Chú thích: Giáo trình Viết, Phạm Ngọc Hàm chủ biên, 2015, ĐHNN, ĐHQGHN, Lưu hành nội 陈田顺(2003)汉语阅读教程,北京大学出 版社 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số - 7/2016 Tài liệu tham khảo: 蔡雯婷(2011)现代汉语“V以”研究及其 个案分析,上海师范大学学报 李葆嘉、唐志超(2001)现代汉语规范词 典,吉林大学出版社,P 1180 闵龙华(1993)现代汉语用法词典,江苏少 年儿童出版社,P.1297 孙德金(2012)现代书面汉语中的文言语法 成分研究,商务印书馆,P 172 芜菘、叶檀(2002)现代汉语“以”的用 法,安庆师范学院学报,9月号 FUNCTIONAL WORD “以DI” IN MODERN CHINESE AND ITS EQUIVALENT IN VIETNAMESE Abstract: Expletive “以Di” in modern Chinese which has the root of Chinese literary appears at a high frequency, it can function as a preposition or conjunction As semanteme, “以Di” has high reproductive system Expletive “以Di” also appears in a fixed group of words, and contributes to forming syllable words to increase their nueance particular in written language Equivalent expression of “以Di” in Vietnamese is diverse In this article, we investgate the usages of expletive “以Di” in comparison with its equivalents in Vietnamese; hance, we wish to provide another reference document for those how are involved in researching and teaching Chinese activities in Vietnam Keywords: expletive; 以; Chinese; Vietnamese Ngày nhận: 08/7/2016 Ngày phản biện: 15/7/2016 Ngày duyệt đăng: 22/7/2016 ... VỀ HƯ TỪ 以 DĨ TRONG TIẾNG HÁN CỔ ĐẠI Hư từ dĩ tiếng Hán cổ đại xuất với tần số cao Về mặt từ loại, dĩ có làm giới từ, có làm liên từ Trường hợp dĩ làm giới từ thường gặp so với làm liên từ. .. từ có nhiều cách dùng trường hợp có ý nghĩa ngữ pháp khác 以DĨ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT Trong tiếng Hán đại, dĩ chức làm giới từ liên từ ra, đóng... mang đậm sắc thái văn học Cách biểu đạt tương đương với giới từ dĩ tiếng Việt đa dạng, gồm bằng, với, dựa vào…; Cách biểu đạt tương đương với liên từ dĩ tiếng Việt thường để, nhằm, có khuyết

- Xem thêm -

Xem thêm: Hư từ 以 dĩ trong tiếng Hán hiện đại và cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt,