Mức lương tối thiểu của Tiểu bang New York cho những người làm công ăn lương vào năm 2023 là bao nhiêu?

Khi gần đến cuối năm, điều quan trọng là phải nhắc nhở người sử dụng lao động và người lao động của Tiểu bang New York về mức lương tối thiểu tăng lên ảnh hưởng đến cả người lao động làm theo giờ và người làm công ăn lương

Đối với những người lao động làm việc theo giờ, không được miễn thuế, vui lòng xem biểu đồ bên dưới để biết các mức tăng lương tối thiểu cơ bản theo giờ có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tăng lương tối thiểu

Vị trí địa lý/Tăng từ 20222023 RateNYC$15. 00 mỗi giờ (không thay đổi)Nassau, Suffolk, & Westchester$15. 00 mỗi giờ (không thay đổi)Phần còn lại của Bang New York$14. 20 mỗi giờ

Trong phạm vi doanh nghiệp của bạn trả mức lương tối thiểu cơ bản, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng mức lương tăng thêm được phản ánh kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tín dụng tiền boa

Bang New York cũng cho phép người sử dụng lao động trong một số ngành nhất định đáp ứng mức lương tối thiểu bằng cách kết hợp tiền lương do người sử dụng lao động trả cộng với khoản tín dụng cho tiền boa mà nhân viên nhận được từ khách hàng. Mức lương tối thiểu theo giờ mà các chủ lao động ở New York phải trả cho hầu hết nhân viên có tiền boa sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022

Nhân viên phục vụ

Vị trí địa lýTín dụng tỷ lệ/tiền boa2023NYC$12. 50 / $2. 50 (không thay đổi)Nassau, Suffolk, & Westchester$12. 50 / $2. 50 (không thay đổi)Phần còn lại của Bang New York$11. 85/ $2. 35

Nhân viên dịch vụ ăn uống

Vị trí địa lý Tỷ lệ 2023/Tín dụng tiền boa NYC$10. 00 / $5. 00 (không thay đổi)Nassau, Suffolk, & Westchester$10. 00 / $5. 00 (không thay đổi)Phần còn lại của Bang New York$9. 45/ $4. 75

Quy tắc "tín dụng tiền boa" có thể khó tuân theo, vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi thông tin này để đảm bảo rằng nhân viên được boa ít nhất nhận được mức lương tối thiểu cơ bản, bao gồm cả tiền boa, khi tính lương

Tăng ngưỡng lương để được miễn làm thêm giờ

Cuối cùng, có sự gia tăng ngưỡng lương tối thiểu phải đáp ứng đối với nhân viên được miễn thuế. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, mức lương tối thiểu sau phải được trả cho nhân viên hành chính và điều hành được miễn thuế

Vị trí địa lý2023 Ngưỡng lươngNYC$1,125. 00 mỗi tuần ($58,500. 00 hàng năm) (không thay đổi)Nassau, Suffolk, & Westchester$1,125. 00 mỗi tuần ($58,500. 00 hàng năm) (không thay đổi)Phần còn lại của Bang New York$1,064. 25 mỗi tuần ($55,341. 00 hàng năm)

Với những thay đổi sắp tới, điều quan trọng là phải cập nhật các chính sách và phương thức thanh toán để luôn tuân thủ. Nếu bạn có thắc mắc về mức lương tối thiểu, làm thêm giờ hoặc miễn giảm lương và giờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gọi số (631) 738-9100

Năm ngoái, các cơ quan lập pháp địa phương và tiểu bang New York đã thực hiện một số luật và pháp lệnh về việc làm sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Bản cập nhật này tóm tắt các yêu cầu pháp lý mới này để giúp các nhà tuyển dụng ở New York chuẩn bị cho năm 2023

Nghỉ Phép Gia Đình Có Hưởng Lương

Năm 2023 sẽ chứng kiến ​​một số thay đổi quan trọng đối với chương trình Nghỉ Phép Gia Đình Được Hưởng Lương của New York vì New York đã mở rộng đáng kể các thành viên gia đình được bảo hiểm theo chương trình. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, luật hiện bao gồm anh chị em trong định nghĩa về thành viên gia đình được bảo vệ theo Nghỉ phép Gia đình có Hưởng lương. Anh chị em ruột được định nghĩa bao gồm anh chị em ruột, con nuôi, anh chị em cùng cha khác mẹ và anh chị em kế.  

New York cũng sẽ thấy những thay đổi đối với tỷ lệ được trả cho Nghỉ Phép Gia Đình Được Hưởng Lương. Giống như năm 2022, những nhân viên nghỉ phép vì lý do gia đình có hưởng lương sẽ nhận được 67% mức lương trung bình hàng tuần của họ. Tỷ lệ này được giới hạn ở mức 67% của Mức lương trung bình hàng tuần của Tiểu bang New York (“NYSAWW”). NYSAWW sẽ tăng vào năm 2023 lên $1,688. 19, sẽ tăng khoản trợ cấp hàng tuần tối đa theo Nghỉ Phép Gia Đình Được Hưởng Lương lên $1,131. 08

Đồng thời, New York cũng đã giảm các khoản khấu trừ vào lương đối với các khoản đóng góp của nhân viên để tài trợ cho Nghỉ phép gia đình có lương của Bang New York. Đối với năm 2023, nhân viên sẽ đóng góp 0. 455% tổng tiền lương của họ cho quỹ Nghỉ Phép Gia Đình Được Hưởng Lương. Khoản đóng góp này cũng được giới hạn theo tỷ lệ phần trăm của NYSAWW ở mức $399. 43 hàng năm

Nghỉ phép tiêm chủng có lương

Bang New York đã gia hạn luật nghỉ tiêm chủng có lương đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Luật nghỉ tiêm chủng áp dụng cho tất cả các chủ lao động tư nhân và một số chủ lao động công, đồng thời yêu cầu chủ lao động cung cấp cho nhân viên “một khoảng thời gian đủ” để tiêm vắc xin COVID-19. Thời gian nghỉ có thể không quá bốn giờ mỗi lần cho mỗi liều. Trong thời gian nghỉ tiêm chủng có lương này, người sử dụng lao động phải trả lương cho nhân viên theo mức thông thường của họ. Thời gian nghỉ phép này có thể không bị tính phí hoặc khấu trừ từ các hình thức nghỉ phép khác mà nhân viên có thể đủ điều kiện.  

Vắng mặt được bảo vệ

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, người sử dụng lao động bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ biện pháp kỷ luật nào đối với nhân viên vì sử dụng bất kỳ hình thức nghỉ phép nào được bảo vệ hợp pháp bởi bất kỳ luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào. Ví dụ về nghỉ phép được bảo vệ ở New York có thể bao gồm nghỉ phép vì lý do gia đình và ốm đau, nghỉ làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, nghỉ bỏ phiếu, nghỉ do bạo lực gia đình và bất kỳ ngày nghỉ nào theo luật liên bang như nghỉ theo Đạo luật Nghỉ phép vì Gia đình và Y tế (FMLA).  

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người sử dụng lao động có chính sách chấm công không có lỗi vì luật pháp nghiêm cấm “đánh giá bất kỳ điểm trừ nào, sự cố xảy ra, bất kỳ điểm nào khác hoặc các khoản khấu trừ từ ngân hàng thời gian được phân bổ, khiến nhân viên phải chịu hoặc có thể bị kỷ luật. ” Mặc dù điều này không cấm việc sử dụng chính sách đi học không có lỗi, nhưng số lần nghỉ phép được bảo vệ có thể không được tính.  

Thành phố New York Sàng lọc trước khi tuyển dụng

Như chúng tôi đã báo cáo trước đây, việc thực thi Luật về công cụ quyết định việc làm tự động của Thành phố New York đã bị trì hoãn cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Theo luật này, người sử dụng lao động ở Thành phố New York sẽ phải đối mặt với những hạn chế mới đối với việc sử dụng “công cụ quyết định việc làm tự động” (“AEDT”) để đưa ra quyết định việc làm.  

Công nghệ được gọi là AEDT theo luật này bao gồm “bất kỳ quy trình tính toán nào, bắt nguồn từ học máy, lập mô hình thống kê, phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo, tạo ra đầu ra đơn giản hóa, bao gồm điểm số, phân loại hoặc khuyến nghị, được sử dụng để hỗ trợ hoặc thay thế đáng kể . ”

Người sử dụng lao động sẽ bị cấm sử dụng bất kỳ quy trình nào như vậy trừ khi họ hoàn thành "kiểm tra sai lệch" trong vòng một năm trước khi sử dụng AEDT và công khai kết quả kiểm tra sai lệch đó. Người sử dụng lao động cũng phải thông báo cho từng nhân viên hoặc ứng viên

  • Rằng AEDT sẽ được sử dụng để đánh giá nhân viên hoặc ứng viên đó;

  • Trình độ hoặc đặc điểm nào mà AEDT sẽ sử dụng để đánh giá nhân viên hoặc ứng viên;

  • Loại dữ liệu nào sẽ được thu thập để sử dụng với AEDT và nguồn của nó

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải cho phép nhân viên và ứng viên yêu cầu các quy trình thay thế khác để đánh giá hoặc điều chỉnh

Tăng lương tối thiểu

Đạo luật về mức lương tối thiểu của New York quy định mức tăng hàng năm đối với mức lương tối thiểu có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 hàng năm cho đến khi mức lương tối thiểu đạt 15 đô la. 00 toàn tiểu bang. Hiện tại, mức lương tối thiểu ở Thành phố New York, Long Island và Quận Westchester đã đạt mức 15 đô la. 00 cấp độ. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ủy viên Lao động New York đã ban hành lệnh cho phần còn lại của Tiểu bang New York, tăng mức lương tối thiểu từ $13. 20, đến 14 đô la. 20 mỗi giờ.  

Tăng lương cho nhân viên phục vụ

Ở New York, mức lương tối thiểu phải trả cho nhân viên trong ngành khách sạn có thể bị giảm đối với tiền boa mà nhân viên kiếm được. Ủy viên Lao động New York công bố tỷ lệ cho cái gọi là “tín dụng tiền boa” này, cũng như mức lương tiền mặt tối thiểu cho nhân viên được boa. Người sử dụng lao động bên ngoài Thành phố New York, Westchester hoặc Long Island hoạt động trong ngành khách sạn nên biết về những thay đổi sắp tới đối với các khoản tín dụng tiền boa này cũng như mức lương tiền mặt tối thiểu.  

Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, đối với nhân viên dịch vụ thực phẩm có tiền boa hoạt động bên ngoài Thành phố New York, Westchester và Long Island, mức lương tiền mặt tối thiểu theo giờ sẽ tăng lên 9 đô la. 45 và khoản tín dụng tiền boa hàng giờ sẽ tăng lên 4 đô la. 75. Đối với nhân viên dịch vụ có tiền boa hoạt động bên ngoài Thành phố New York, Westchester và Long Island, mức lương tiền mặt tối thiểu theo giờ sẽ tăng lên 11 đô la. 85 và khoản tín dụng tiền boa hàng giờ sẽ tăng lên 2 đô la. 35

Kiểm tra cơ sở tiền lương

Theo luật New York, nhân viên điều hành và hành chính được miễn làm thêm giờ nếu họ đáp ứng một số yêu cầu. Một yêu cầu như vậy là nhân viên, dù là giám đốc điều hành hay hành chính, được trả lương hàng tuần đáp ứng hoặc vượt quá ngưỡng đã thiết lập. Giống như mức lương tối thiểu, ngày 31 tháng 12 năm 2022, sẽ làm tăng ngưỡng lương cho cả nhân viên điều hành và hành chính làm việc bên ngoài Thành phố New York, Westchester và Long Island. Ngưỡng này sẽ tăng lên $1,064. 25 mỗi tuần, tăng từ $990. 00 trong năm trước. Người sử dụng lao động nên đặc biệt chú ý khi ngày này đến gần để đảm bảo rằng tiền lương hàng tuần cho nhân viên mà họ dự định miễn trừ đáp ứng hoặc vượt quá ngưỡng này.  

Dự luật minh bạch tiền lương của bang New York

Ngoài luật minh bạch về thanh toán có hiệu lực ở Thành phố New York và Quận Westchester trong năm 2022, cơ quan lập pháp của Bang New York đã thông qua dự luật minh bạch về tiền lương trên toàn tiểu bang hiện vẫn đang chờ Thống đốc Kathy Hochul ký. Sau khi được ký, luật sẽ có hiệu lực sau 270 ngày. Luật của Bang tương tự như luật của Thành phố New York, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng.  

  • Luật sẽ yêu cầu người sử dụng lao động tiết lộ. mức lương thực tế, mức lương khởi điểm tối thiểu và tối đa, hoặc tiền lương theo giờ cho một vị trí đã đăng mà người sử dụng lao động “tin tưởng một cách thiện chí là chính xác tại thời điểm đăng” cho bất kỳ “cơ hội việc làm, thăng tiến hoặc thuyên chuyển nào có thể hoặc sẽ được đăng”. . ”  Với cách diễn đạt rộng rãi này, có thể luật sẽ áp dụng cho các vị trí ở xa mà cư dân New York có thể đảm nhận

  • Không giống như luật của Thành phố New York, luật của Bang New York sẽ tạo ra nghĩa vụ cho người sử dụng lao động phải lưu giữ hồ sơ về “lịch sử của các mức thù lao cho từng công việc, cơ hội thăng chức hoặc thuyên chuyển và mô tả công việc cho các vị trí đó, nếu những mô tả đó tồn tại. ”

  • Các bài đăng phải bao gồm mô tả công việc nếu đã tồn tại tại thời điểm đăng, nhưng không yêu cầu nhà tuyển dụng tạo mô tả công việc mới cho các bài đăng.  

Mặc dù luật minh bạch tiền lương của Tiểu bang New York không chắc chắn sẽ trở thành luật vào năm 2023, người sử dụng lao động nên biết về những thay đổi có thể xảy ra và lên kế hoạch phù hợp.  

Mức lương tối thiểu của NYS sẽ là bao nhiêu vào năm 2024?

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 16 đô la ở Thành phố New York và các quận Nassau, Suffolk và Westchester, cũng như lên 15 đô la ở tất cả các khu vực khác của . .

Mức lương tối thiểu của Hoa Kỳ sẽ là bao nhiêu vào năm 2023?

Mức lương tối thiểu theo giờ năm 2023 . 00 đối với người sử dụng lao động có từ 25 công nhân trở xuống; . 00 cho các doanh nghiệp lớn hơn $14.00 for employers with 25 or less workers; $15.00 for larger businesses . $15. 50 cho tất cả các nhà tuyển dụng. $12. 50 đối với người sử dụng lao động có từ 15 lao động trở lên; . 20 cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. $13. 25 đối với người sử dụng lao động có từ 15 người lao động trở lên; . 80 cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Luật lao động tiểu bang New York 2023 là gì?

Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2023, luật yêu cầu các chủ lao động ở New York có từ bốn nhân viên trở lên tiết lộ khoản thù lao hoặc phạm vi thù lao (mức lương hàng năm tối thiểu và tối đa hoặc mức thù lao theo giờ) mà người sử dụng lao động tin tưởng một cách thiện chí là chính xác tại thời điểm

Mức lương tối thiểu ở New York $58500 năm 2023 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu cho nhân viên được miễn thuế ở Thành phố New York, Long Island và Westchester là 58.500 USD mỗi năm vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 . Mức lương tối thiểu cho những nhân viên được miễn yêu cầu trả lương làm thêm giờ tăng từ $990 mỗi tuần lên $1.064. 25 mỗi tuần cho các khu vực khác ở Bang New York.