Chủ đề: Olanzapine Nykob

Có 2 bài viết

Nykob 5mg là thuốc gì
Nykob 5mg là thuốc gì

- Olanzapine có cấu trúc của một Thienobenzodiazepin, thuộc nhóm thuốc chống loạn thần thế hệ 2. Hoạt chất này có ái lực với nhiều thụ thể khác nhau như ...

Which antipsychotic has the highest incidence of EPS
Which antipsychotic has the highest incidence of EPS

A 32-year-old man who had been taking olanzapine 15 mg/day for 4 months was switched to injectable risperidone 25 mg because of poor adherence. On the next day he had an oculogyric crisis, ...