Chủ đề: XAML Designer

Có 3 bài viết

Choose the incorrect statement about windows presentation foundation (wpf)
Choose the incorrect statement about windows presentation foundation (wpf)

Windows Presentation Foundation (WPF) is a free and open-source graphical subsystem (similar to WinForms) originally developed by Microsoft for rendering user interfaces in Windows-based ...

Tại sao designer chọn làm freelancer
Tại sao designer chọn làm freelancer

Không sai khi nói rằng designer là một trong những nghề không thiếu việc hiện nay. Bạn có nhiều cơ hội việc làm cho In-house, Agency và Freelance designer. Tuy nhiên ...

10 thương hiệu thiết kế hàng đầu trên toàn thế giới năm 2022
10 thương hiệu thiết kế hàng đầu trên toàn thế giới năm 2022

Có một quy luật bất thành văn mà ai cũng hiểu, đó là những thương hiệu Haute Couture luôn là đầu tàu ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng qua phong cách và định ...