Tin Mừng ngày 21 tháng 4 năm 2023

1Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-đê; . 2Vua Nê-bu-cát-nết-sa sai các tỉnh trưởng, các quan tổng đốc, các thống đốc, các cố vấn, các thủ quỹ, các thẩm phán, các quan cai trị, và tất cả các quan chức trong các tỉnh đến tập hợp lại và đến dự lễ khánh thành bức tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. . 3 Thế là các thống đốc, các thống đốc, các thống đốc, các cố vấn, các thủ quỹ, các thẩm phán, các quan cai trị và tất cả các quan chức trong các tỉnh đã tập hợp lại để dự lễ cung hiến pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên. Khi họ đứng trước bức tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên, 4 người sứ giả lớn tiếng tuyên bố: “Hỡi các dân tộc, các quốc gia và các ngôn ngữ, các ngươi được truyền lệnh rằng khi các ngươi nghe tiếng kèn, ống, đàn lia, tam giác, đàn hạc, trống . 6Ai không sấp mình xuống thờ lạy sẽ bị ném ngay vào lò lửa rực. 7Vì vậy, ngay khi tất cả các dân tộc nghe thấy tiếng kèn, ống, đàn lia, tam giác, đàn hạc, trống và toàn bộ dàn nhạc, thì tất cả các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều sấp mình xuống và thờ lạy bức tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã làm.

8Lúc đó có mấy người Canh-đê đến tố cáo người Do-thái. 9Họ thưa với vua Nê-bu-cát-nết-sa, “Hỡi vua, vạn tuế. 10Tâu đức vua, ngài đã ra chiếu chỉ rằng bất cứ ai nghe tiếng kèn, ống, đàn lia, đàn tam giác, đàn hạc, trống và toàn bộ dàn nhạc, phải sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng, 11và ai không ngã xuống . 12Có một số người Do Thái mà ngài đã bổ nhiệm coi sóc tỉnh Ba-by-lôn. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Hỡi vua, những kẻ này không thèm để ý đến ngài. Chúng không thờ các thần của ngươi và không thờ lạy tượng vàng mà ngươi đã dựng. ”

13 Nê-bu-cát-nết-sa nổi cơn thịnh nộ, truyền dẫn Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô vào; . 14Nê-bu-cát-nết-sa nói với họ: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi không hầu việc các thần của ta và không thờ lạy tượng vàng mà ta đã dựng lên không? . Nhưng nếu các ngươi không thờ lạy, lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa hực. Ai sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay ta?”

16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô thưa với vua: “Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, chúng tôi không cần bào chữa cho vua trong chuyện này. 17Hỡi vua, nếu Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. 18Nhưng bằng chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi sẽ không hầu việc các thần của vua và sẽ không thờ lạy tượng vàng mà vua đã dựng. ”

Bài đọc thứ hai 1 Gioan 3. 1-10

1Hãy xem Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa; . Sở dĩ thế giới không biết đến chúng ta là vì nó không biết đến Người. 2Hỡi kẻ yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; . Điều chúng tôi biết là đây. khi anh ấy được tiết lộ, chúng ta sẽ giống như anh ấy, vì chúng ta sẽ nhìn thấy anh ấy như chính con người thật của anh ấy. 3 Và tất cả những ai có niềm hy vọng này vào Ngài đều phải thanh tẩy mình, cũng như Ngài là Đấng thanh sạch

4Ai phạm tội thì mắc tội trái pháp luật; . 5 Anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi, và trong Ngài chẳng có tội lỗi gì cả. 6Ai cứ ở trong Ngài thì không phạm tội; . 7Hỡi các con nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều phải thì là người công chính, y như mình là người công bình. Phàm ai phạm tội đều là con cái ma quỷ; . Con Thiên Chúa hiện ra nhằm mục đích tiêu diệt công việc của ma quỷ. 9Ai được Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời vẫn ở trong họ; . 10 Con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ được bộc lộ như thế này. Phàm kẻ không làm điều phải đều không đến từ Đức Chúa Trời, kẻ không yêu thương anh chị em mình cũng vậy

Đọc Tin Mừng Luca 3. 15-22

15Vì dân chúng đang trông đợi và ai nấy đều thắc mắc trong lòng rằng Giăng có phải là Đấng Mê-si không, 16Giăng trả lời mọi người rằng: “Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước; . Ngài sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần và lửa. 17 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa và thu lúa vào kho; . ”

18 Ông còn dùng nhiều lời khích lệ khác để rao giảng Tin Mừng cho dân chúng. 19Nhưng quan cai trị là Hê-rốt, người đã bị quở trách vì Hê-rô-đia, vợ của em trai ông, và vì mọi điều ác mà Hê-rốt đã làm, 20đã thêm vào tất cả những điều đó bằng cách tống giam Giăng vào ngục.

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, và khi Đức Giêsu cũng đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha; . ”

Bài đọc Tin Mừng ngày 22 tháng 4 năm 2023 là gì?

Phúc Âm. Giăng 6. 16-21 . 17 Họ xuống thuyền vượt biển tới Capharnaum; . 18 Biển nổi lên do một cơn gió lớn thổi qua.

Câu Kinh Thánh ngày 23 tháng 4 năm 2023 là gì?

Tuy nhiên, mọi điều gian ác trong lòng, Chúa nhìn thấy nó. Con người có thể bị áp đặt nhưng Chúa không thể bị lừa dối. Người nào làm giàu không đúng cách, dù có biến chúng thành hy vọng, sẽ không bao giờ có niềm vui về chúng

Tin Mừng ngày 21 tháng 1 năm 2023 là gì?

Phúc Âm. Đánh dấu 3. 20-21 . 21 Khi bạn bè của anh ta nghe tin, họ đã đi ra để bắt anh ta. Vì họ đã nói. Anh ấy đang trở nên điên loạn. Các bài đọc trên trang này được lấy từ Kinh thánh Công giáo Douay-Rheims.

Phúc âm cho ngày 2 tháng 4 năm 2023 là gì?

Các bài đọc Chúa Nhật Lễ Lá 2023, ngày 2 tháng 4 năm 2023, Năm A
Thánh vịnh đáp ca
Thánh vịnh 22. 8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Bài đọc thứ 2
Phi-líp 2. 6-11
Câu trước Tin Mừng
Phi-líp 2. 8-9
Sách Phúc Âm
Ma-thi-ơ 26. 14-27. 66
Ngày 2 tháng 4 năm 2023, Chúa Nhật Lễ Lá Cuộc Khổ Nạn của Chúa, Bài đọc Công giáo năm. org > palm-chủ nhật-lords-passionnull