Top 7 định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới 2023

Top 1: Đến năm 2030: Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá ...

Tác giả: dangcongsan.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:  BAN CHẤP H
Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 3, 2018 · Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công ...23 thg 3, 2018 · Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công ... ...

Top 2: Nghị quyết 29: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ...

Tác giả: tuyenquang.dcs.vn - Nhận 252 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.I- TÌNH. HÌNHCông nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm (2011-2020),
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 11, 2022 · Nghị quyết 29: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 - ...29 thg 11, 2022 · Nghị quyết 29: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 - ... ...

Top 3: Định hướng lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tác giả: vtv.vn - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung này đã dành được sự quan tâm đặc biệt của xã hội trong những ngày qua vì Nghị quyết được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước sắp tới. Tại Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 6, bên cạnh nhấn mạnh những kết quả đạt được, nhiều vấn đề tồn tại trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đã được Tổng Bí thư. Nguyễn Phú Trọng chỉ ra: Sau 35 năm đổi mới, đến nay, chúng ta vẫn chưa trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; các đột phá chiến lư
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 10, 2022 · Nội dung này đã dành được sự quan tâm đặc biệt của xã hội trong những ngày qua vì Nghị quyết được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối ...5 thg 10, 2022 · Nội dung này đã dành được sự quan tâm đặc biệt của xã hội trong những ngày qua vì Nghị quyết được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối ... ...

Top 4: Bốn trọng tâm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030

Tác giả: vneconomy.vn - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: Kết luận tại hội thảo với chủ đề “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 28/9 tại TP.HCM, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng qua 35 năm Đổi mới, nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh hơn và bền vững hơn.Bối cảnh quốc tế đã có nhiều. biến động với sự cạnh tranh
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 7, 2022 · Có những vấn đề rất lớn, có tính chất phức tạp, không chỉ là riêng Việt Nam mà còn gắn với toàn cầu, do đó cần phải đổi mới tư duy về cách ...28 thg 7, 2022 · Có những vấn đề rất lớn, có tính chất phức tạp, không chỉ là riêng Việt Nam mà còn gắn với toàn cầu, do đó cần phải đổi mới tư duy về cách ... ...

Top 5: Định vị rõ hơn mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới ...

Tác giả: congthuong.vn - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đã trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thưa ông, quá trình CNH, HĐH trong kỷ nguyên số đã đặt ra rất nhiều thách thức cũng như nhiệm vụ chúng ta cần giải quyết, vậy Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 nhằm hướng đến mục tiêu gì?Đây là lần thứ ba, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công ng
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 12, 2021 · Thứ hai, kế thừa những đường lối, quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong các kỳ đại hội trước, tiếp tục nghiên cứu để xây dựng ...5 thg 12, 2021 · Thứ hai, kế thừa những đường lối, quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong các kỳ đại hội trước, tiếp tục nghiên cứu để xây dựng ... ...

Top 6: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến ...

Tác giả: mpi.gov.vn - Nhận 153 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI(MPI) – Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất. nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Ðảng, Nhà nước Theo đó, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán c
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 11, 2022 · Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD; GNI bình ...29 thg 11, 2022 · Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD; GNI bình ... ...

Top 7: Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ...

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Nội dungĐại hội X của Đảng chỉ rõ: "chúng ta tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá tình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa".Nội dung cơ bản của quá trình này là:-  Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm. kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri
Khớp với kết quả tìm kiếm: Để phát triển mạnh mẽ kinh tế vùng trong những năm tới, cần phải: Một là, có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển nhanh hơn trên ...Để phát triển mạnh mẽ kinh tế vùng trong những năm tới, cần phải: Một là, có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển nhanh hơn trên ... ...