Top 7 đốt cháy hoàn toàn một anken a thu được 2 24 lít khí co2 thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hết a là 2023

Top 1: Đốt cháy hoàn toàn một ankan; thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 5 ...

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải chi tiết:Gọi CTPT của ankan là CnH2n+2nCO2 = 0,2; nH2O = 0,3CnH­2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 ⟶ nCO2 + (n + 1)H2O⟹ nCO2:nH2O = n/(n+1) = 0,2/0,3 ⟹ n = 2⟹ C2H6.Vậy CTPT của ankan là C2H6.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đốt cháy hoàn toàn một ankan; thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của ankan là.Đốt cháy hoàn toàn một ankan; thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của ankan là. ...

Top 2: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 ...

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 130 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 331148: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 15 gam. B. 55 gam. C. 70 gam D. 30,8 gam.Phương pháp giải:Đặt nCO2 = x và nH2O = y (mol)+ BTKL: mCO2 + mH2O = mX + mO2 ⟹ (1)+ BTNT "O": 2nCO2 + nH2O = 2nO2 ⟹ (2)Giải hệ thu được x và yHấp thụ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì :CO2 +. Ca(OH)2 → CaCO3 
Khớp với kết quả tìm kiếm: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là.X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là. ...

Top 3: Hóa 11 - phản ứng cháy ankan anken - HOCMAI Forum

Tác giả: diendan.hocmai.vn - Nhận 122 lượt đánh giá
Tóm tắt: . #2 . 1. Đốt cháy hoàn toàn 15cm3 một Ankan A thu được 105cm3 hỗn hợp CO2 và H2O. Biết các thể tích đều được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử A và thể tích O2 2. Đốt cháy hoàn toán Anken X cần dùng 13,44 lít O2 (đktc) thu được m gam H2O. Gía trị m. 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam Anken X. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong. Kết thúc phản ứng thu được 30 gam kết tủa và khối lượng dung dịch vôi trong giảm 5,2 gam. Gía trị m Câu 1: Tỉ lệ thể tích cũng là
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 2, 2020 · ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn. 1. Đốt cháy hoàn toàn 15cm3 một Ankan A thu được ...18 thg 2, 2020 · ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn. 1. Đốt cháy hoàn toàn 15cm3 một Ankan A thu được ... ...

Top 4: Đốt cháy hoàn toàn 8,7g một ankan thu được 26,4g CO2a) CTPT ...

Tác giả: olm.vn - Nhận 252 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất cả. Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Hỗn hợp M ở. thể lỏng, chứa hai ankan. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,28 lít không khí (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch C a ( O H ) 2  lấy dư, thu được 36,00 g chất kết tủa.1. Tính khối lượng hỗn hợp M biết rằng oxi chiếm 20,00% thể tích không khí.2. Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng...Đọc tiếpHỗ
Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,8g ankan trên , biết ... Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điểu kiện.c) Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,8g ankan trên , biết ... Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điểu kiện. ...

Top 5: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Có 2,24 lít hỗn hợp A gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy hết A cần 6,944 lít khí oxi. Sản phẩm cháy cho qua bình đựng P2O5thấy khối. lượng bình tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức cấu tạo 2 anken và % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là. Hỗn hợp X gồm 2 anken. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)20,125M, thu được 15 gam kết tủa. Công thức của 2 anken là. Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 anken. đều ở nhiệt độ thường. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X thì thu được 0,6 mol CO2và 0,7 mol H2O. Công thức của anken và ankan là. Hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau. trong dãy đồng đẳng. Trộn một thể tích hỗn hợp X với một lượng vừa đủ khí oxi để được một hỗn hợp Y rồi đen đốt cháy hoàn toàn thì thu được sản phẩm khí và hơi Z. Tỉ khối của Y so với Z là 744 : 713. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện  nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của 2 anken là. Cho 0,448 lít (đktc) một anken ở thể khí vào một bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam không khí (M = 28,8). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trong bình, sau phản ứng giữ bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Biết rằng sau phản ứng cháy còn dư oxi. Công thức. của anken là. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít khí oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2. Giá trị của b là. Hỗn hợp X gồm metan và 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,44 mol hỗn hợp X thu được. 67,76 gam CO2và 28,44 gam H2O. Công thức của 2 anken là. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 4, 2022 · Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít khí oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2. Giá trị của b là. A.8 thg 4, 2022 · Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít khí oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2. Giá trị của b là. A. ...

Top 6: Có 2,24 lít hỗn hợp A gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)20,125M, thu được 15 gam kết tủa. Công thức của 2 anken là. Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 anken đều ở nhiệt độ thường. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X thì thu được 0,6 mol CO2và 0,7 mol H2O. Công thức của anken và ankan là. Cho 0,448 lít (đktc) một anken ở thể khí vào một bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam không khí (M = 28,8). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trong bình, sau phản ứng giữ bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Biết rằng sau phản ứng cháy còn dư oxi. Công thức. của anken là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 4, 2022 · Trộn một thể tích hỗn hợp X với một lượng vừa đủ khí oxi để được một hỗn hợp Y rồi đen đốt cháy hoàn toàn thì thu được sản phẩm khí và hơi Z.8 thg 4, 2022 · Trộn một thể tích hỗn hợp X với một lượng vừa đủ khí oxi để được một hỗn hợp Y rồi đen đốt cháy hoàn toàn thì thu được sản phẩm khí và hơi Z. ...

Top 7: Số gam O2 cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 2.8g một anken là?

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 290 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiSố gam O2 cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 2.8g một anken là? Xem chi tiết Cho 5, 6 lit hỗn hợp X gồm một anken và một ankan đi qua dung dịch. brom thấy có 16 g brom tham gia phản ứng. Nếu đốt cháy hoàn toàn 22,4 lit X thu được 88 gam CO2 1. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon. 2. Tính thể tích O2 cần để đốt cháy hỗn hợp X trên.Các khí đo ở (đktc). Xem chi tiết Đốt cháy hoàn toàn m gam nhôm trong không khí thu được 20,4g nhôm oxita. Tính m?b. Tính thể tích khí O2 ở đktc cần thiết
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp A cần V lít O2 (đktc) thu được 19,04 lít CO2 (đktc), 0,56 lít N2 (đktc) và H2O. Số mol ankan có trong hỗn hợp A là: A. 0,15 ...Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp A cần V lít O2 (đktc) thu được 19,04 lít CO2 (đktc), 0,56 lít N2 (đktc) và H2O. Số mol ankan có trong hỗn hợp A là: A. 0,15 ... ...