Top 9 nội dung nào sau đây là nguyên nhân 2023

Top 1: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve?. Trong. giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?. Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951 - 1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây?. Nội dung nào sau đây là. tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?. Nội. dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1/1959) và lần thứ 21 (tháng 7/1973)?. Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây?. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929? ...

Top 2: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chung của ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chiến tranh thế giới thứ hai đã mang về cho Mĩ nhiều ưu thế (Mĩ tham gia chiến tranh muộn nên ít tốn kém, lợi dụng chiến tranh buôn vũ khí thu lợi....)Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào tay nghề cao.. Biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài để tập trung vào các ngành kinh tế then chốt.Tranh thủ giá nguyên nhiên liệurẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba.Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của EC.. Chi phí cho quốc phòng ít (1%)Biết tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển.Các cô
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. ...

Top 3: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến không bùng

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Lời giải của Tự Học 365Phương pháp giải:Phân tích.Giải chi tiết:- Đáp án A loại vì quần chúng nhân dân đều tham gia các phong trào đấu tranh.- Đáp án B lựa chọn vì lúc này chưa có tiền đề kinh tế - xã hội đầy đủ nên không bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.+ Kinh tế: lạc hậu, nghèo nàn và vẫn duy trì phương thức sản xuất và bóc lột phong kiến.+ Xã hội:. chưa xuất hiện giai cấp tư sản, lúc này mới chỉ có tầng lớp tư sản, phải đến cuộc khai t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến không bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự ở Việt Nam đầu thế kỷ XX? A. Quần chúng nhân dân không hưởng ứng ...Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến không bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự ở Việt Nam đầu thế kỷ XX? A. Quần chúng nhân dân không hưởng ứng ... ...

Top 4: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân quyết định làm cho kế hoạch ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 200 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân quyết định làm cho kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp (1858 - 1860) trong chiến tranh xâm lược Việt Nam bị thất bại? A. Triều đình Huế thực hiện “bế quan tỏa cảng” với Pháp. B. Triều đình và nhân dân cùng đoàn kết để kháng chiến.. C. Pháp chọn sai địa bàn tiến hành chiến tranh xâm lược. D. Quân viễn chinh Pháp từ xa đến không quen khí hậu. Đáp án B
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân quyết định làm cho kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp (1858 - 1860) trong chiến tranh xâm lược Việt Nam bị thất ...Nội dung nào sau đây là nguyên nhân quyết định làm cho kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp (1858 - 1860) trong chiến tranh xâm lược Việt Nam bị thất ... ...

Top 5: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự chuyển ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng và sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng? A. Thực dân Pháp đàn áp dã man những người yêu nước Việt Nam. B. Tư tưởng dân chủ tư sản đã không còn phù. hợp với lịch sử dân tộc. C. Phong trào yêu nước cần có một tổ chức lãnh đạo phù hợp hơn. D. Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào phong trào yêu nước. Đáp án D Phan chí thiên Em nghĩ C chứ ạ . 18/04/2020.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng và sự thất ...Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng và sự thất ... ...

Top 6: Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân chủ yếu - vietjack.me

Tác giả: vietjack.me - Nhận 155 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp trong khi sản lượng lương thực đứng đầu thế giới?. A. Cơ cấu dân số trẻ.. B. Tốc độ gia tăng dân cao.. D. Quy mô dân số đông.. Trả lời: đáp án D.Giải thích:Do quy mô dân số đông trên 1,4 tỷ người (năm. 2020) nên dù sản lượng lương thực đứng đầu thế giới thì bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp (Sản lượng bình quân đầu người bằng sản lượng lương thực chia cho số dân trung bình, đơn vị: kg/người).. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc. theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là. Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng nào dưới đây?. Sông nào sau. đây không bắt nguồn từ miền Tây Trung Quốc?. Nhận định nào sau đây chứng minh Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc?. Diện tích của Trung Quốc đứng sau các quốc gia nào sau đây?. Nguyên nhân làm cho các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung ở miền Đông, đặc biệt ở vùng. duyên hải, tại các thành phố lớn không phải là. Khoáng sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là. Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc?. Ở miền Đông Trung Quốc có khí hậu. Dân tộc nào chiếm đa số ở Trung Quốc?. Miền Tây Trung Quốc dân cư tập trung thưa thớt, chủ yếu do nguyên nhân nào?. Nội dung nào dưới đây không phải là những thuận lợi của đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?. Nội dung nào dưới đây là tác động tiêu cực nhất. của chính sách dân số rất triệt để ở Trung Quốc?. Nhận xét nào sau đây không đúng về sự khác nhau về tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?. Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp trong khi sản lượng lương thực đứng đầu ...Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp trong khi sản lượng lương thực đứng đầu ... ...

Top 7: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khiến sau đại thắng mùa ...

Tác giả: zix.vn - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khiến sau đại thắng mùa Xuân.. Câu hỏi này có trong đề thi . . Home. What's new Latest activity. Authors Tài liệu . Đánh giá mới nhất Tìm tài liệu Thi online Blog. Tin tức - Sự kiện Bí kíp học thi. Hướng nghiệp - Du học Trắc nghiệm tính cách Diễn đàn. Bài viết mới Search forums. Đăng nhập Đăng kí Có gì mới?. Tìm kiếmTìm kiếm Chỉ tìm trong tiêu đề By: Tìm nâng cao… Bài viết. mới Search forums Menu Đăng nhập . Đăng kí NavigationInstall the app How t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 3, 2023 · Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khiến sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam phải thực hiện ngay nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt ...10 thg 3, 2023 · Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khiến sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam phải thực hiện ngay nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt ... ...

Top 8: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung thúc đẩy nền kinh tế ...

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung thúc đẩy nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng và trở thành 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới?A Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.B Coi giáo dục là chìa khóa của sự phát triển.C Đất nước không bị chiến tranh tàn phá.D Nguồn nhân lực lao động. dồi dào, tài nguyên phong phú. Phương pháp giải:So sánh.Lời giải chi tiết:- Đáp án A là nguyên nhân chung thúc đẩy nền k
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung thúc đẩy nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng và trở thành 3 trung tâm kinh tế - tài ...Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung thúc đẩy nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng và trở thành 3 trung tâm kinh tế - tài ... ...

Top 9: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chứng tỏ Sử ...

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Sử học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học khác nhau.. B. Sử học do con người sáng tạo ra trên cơ sở. nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng của quá khứ.. C. Sử học là ngành khoa học xã hội, gắn liền với đời sống hiện tại và tương lai của con người.. D. Sử học là ngành khoa học tự nhiên, gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người.. Hướng dẫn giảiĐáp án đúng là: ASử học là ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm phản ánh đầy đủ bức tranh toàn diện của đời sống con người và xã hội loài người. (SGK. - Trang 14). CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác?. Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác có mối quan hệ như thế nào?. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò. của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?. Nội dung nào sau đây không chứng minh Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành?. Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học cần phải khai thác tri thức của các ngành khoa học liên quan vì. Nội dung nào sau đây. không phải là vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác đối với Sử học?. Đối tượng nghiên cứu của Sử học và các ngành khoa học nhân văn khác là. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?. Nội dung nào sau đây. phản ánh đúng mục đích của nhà sử học khi vận dụng tri thức của các ngành khoa học khác để nghiên cứu lịch sử?. Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với Sử học?. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với Sử học?. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác đối với Sử học?. Nội dung nào sau đây không. phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác?. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác đối với Sử học? Xem đáp án » 24/09/2022 237 ...Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác đối với Sử học? Xem đáp án » 24/09/2022 237 ... ...